Användarvillkor

Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Organisationsnummer: 556325-5511

Vår Integritetspolicy

Användning av Cookies

Referenserna nedan till "Essity", "oss" eller "vi" är hänvisningar till Svenska Essity (publ) som tillhandahållare av denna webbsida ("Sidan") om inte annat följer av att en viss sida eller annan tjänst uppger annan enhet, där "Essity" kommer att referera till denna enhet. Dessa användarvillkor ska tillämpas i förhållande till webbplatser och andra tjänster som hänvisar till dessa användarvillkor.

Essity (publ) tillhandahåller Sidan och dessa användarvillkor med tillämpning av svensk lag. Eftersom Essity-koncernen är global, bör det observeras att om ett annat företag anges som tillhandahållare av en viss webbplats eller tjänst, kan de nationella lagarna i det land där sådan enhet är etablerad föreskriva andra eller ytterligare regler. I sådana fall kommer de nationella lagarna att gälla och ska följas av en sådan enhet i nödvändig utsträckning.

Upphovsrätt

Materialet på denna Sida tillhandahålls av Essity som en service till sina kunder och ska användas endast i informationssyfte. Enstaka kopior får laddas ner under de villkor som beskrivs nedan.

Genom att ladda ner material från denna Sida accepterar du villkoren nedan. Om du inte accepterar villkoren, ska du inte använda Sidan eller ladda ner material från den.

Varumärkesinformation

Alla namn, logotyper och varumärken tillhör Essity, dess dotterbolag, relaterade bolag, licensgivare eller joint venture-bolag.

Essity's varumärken och varumärkesnamn får endast användas i enlighet med vad som anges i dessa användarvillkor eller med Essitys skriftliga förhandsgodkännande.

All användning av Essitys varumärken i annonsering och marknadsföring av Essitys produkter kräver ett formellt medgivande.

Begränsad användning

Allt innehåll på denna hemsida, såsom texter, grafik, logos, knappar, ikoner, bilder, ljudfiler och mjukvara tillhör Essity eller dess innehållsleverantör och är skyddat av svensk och internationell lagstiftning. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot lagar om copyright, varumärke och/eller andra lagar och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Hela eller delar av denna webbplats får inte återanvändas, dupliceras, kopieras, säljas vidare eller på annat sätt exploateras kommersiellt såvida det inte är uttryckligen, i skrift, tillåtet av Essity. Av informationen på Essitys webbsidor är det tillåtet att ladda ner en kopia på en enskild dator för privat, icke-kommersiellt, internt bruk.

Du får inte modifiera, använda eller förmedla informationen i kommersiellt syfte. Ej heller får du ta bort copyright eller andra ägandemeddelanden från informationen. Du accepterar att du är ansvarig för att förhindra varje otillåten kopiering av materialet och att säkerställa att alla anställda och leverantörer - om tillämpligt - i din organisation följer dessa begränsningar.

Du ansvarar själv för att du följer tillämpliga lagar om upphovsrätt. Essity medger att du tar kopior av denna hemsida som en nödvändig tillfällig åtgärd under påseendet av densamma, och du kan också skriva ut en kopia för din personliga användning av så mycket av hemsidan som är rimligt för eget bruk. All annan användning är förbjuden. Du får inte foga ihop (frame) eller länka till en annan sida än hemsidan utan vårt skriftliga förhandsgodkännande.

Essity medger inte någon som helst, uttrycklig eller antydd, rättighet till patent, copyright, varumärken eller affärshemligheter.

Friskrivning från ansvar

Informationen på Sidan tillhandahålls i befintligt skick, utan några som helst uttryckliga eller underförstådda utfästelser, garantier eller tillstånd avseende informationens användbarhet för handel, icke-intrång i immateriella rättigheter eller för varje annat ändamål. Om Essity länkar till en tredje parts hemsida är denna länkning enbart till för användarens bekvämlighet och Essity har inget ansvar för riktigheten i innehållet på en sådan webbsida.

Essity ska i inget fall bli skyldigt för skador, vilka de än kan vara och utan undantag, vare sig för utebliven vinst, avbruten näringsverksamhet eller förlust av information, beroende på användning av eller oförmåga att använda informationen, inte ens om Essity har underrättats om möjligheten till sådana skador.

Vidare garanterar Essity inte riktigheten eller fullständigheten av information, text, grafik, länkar eller andra funktioner som kan förekomma bland informationen. Essity kan närsomhelst, utan underrättelse, göra ändringar i innehållet eller i produkterna som finns beskrivna på sidan. Essity förbinder sig inte att uppdatera information eller material som finns på sidan.

Material från användare

Allt material och all information eller annan kommunikation som översänds eller postas till denna Sida kommer att betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, royaltyfri, oåterkallelig, fullständigt "sub licensable" och icke tillhörande någon (”Kommunikationer”). Essity har inga skyldigheter rörande dessa Kommunikationer.

Essity kan visa, kopiera, distribuera, infoga och/eller använda all Kommunikation tillsammans med data, bilder, ljud, text eller annat på sidan för alla kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

Om du har lagt in personuppgifter på Sidan eller på annat sätt överfört data till Essity, godkänner du därmed att Essity använder dessa uppgifter för att utvärdera din information eller för att marknadsföra Essitys produkter och tjänster, inklusive rätten att överföra data till ett tredje land och lägga upp information om dina personuppgifter på Internet. Essity ansvarar under den svenska personuppgiftslagen för behandlingen av uppgifterna och du kan kontakta Essity i fall av oriktiga uppgifter eller andra frågor relaterade till personuppgifter.

Du får inte posta Kommunikation som kan bedömas som kränkande eller bryter mot andra personers integritet eller som kan betraktas som kommersiell marknadsföring eller som på något sätt är olaglig eller olämplig. Essity kommer när vi blir medvetna om den att ta bort sådan kommunikation och vi förbehåller oss rätten att utesluta dig som användare från vår Sida eller tjänst.

För användning av tredje parts tjänster, såsom Facebook, kan tredje parts villkor också gälla. Exempelvis äger Facebooks "Meddelande om Rättigheter och Ansvar" tillämpning på alla användare och besökare till Facebook och vi rekommenderar att du läser dessa villkor innan du använder någon sådan tredje parts tjänst.

Övrigt

Essity kan närsomhelst ändra dessa användarvillkor genom att uppdatera dem.

Essity reserverar sig rätten att (1) ändra dessa villkor, (2) visa eller ta bort information, och/eller (3) närsomhelst stänga ner Sidan, utan föregående varning.

Om någon av dessa uppgifter, villkor eller tillhandahållande av dessa villkor befinns vara olagliga, ogiltiga, utan laga kraft eller av någon anledning icke tvingande, påverkas på inget sätt validiteten eller upprätthållandet av de återstående uppgifterna, villkoren eller begränsningarna.

Personuppgiftspolicy

Svenska Essity (”Essity”) och dess koncernbolag (”Essity” eller ”Essity-koncernen”) har som målsättning att alla personer vars personuppgifter behandlas av Essity alltid ska kunna vara säkra på att deras personliga integritet respekteras och att hans/hennes personuppgifter behandlas med tillbehörlig försiktighet. Se även Essity-koncernens Code of Conduct.

Essity kommer att följa tillämplig nationell personuppgiftslagstiftning gällande insamling och användning av till individer kopplade data (personuppgifter), liksom denna policy för behandling av personuppgifter. Syftet med denna personuppgiftspolicy är att fastställa principerna för användningen av personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får om dig.

Essity eller det relevanta koncernbolag som föreskrivs här eller på den aktuella Sidan, är den personuppgiftsansvarige som bär ansvaret för behandlingen av personuppgifter som beskrivs här.

Information – personuppgifter

Personuppgifter, inklusive data såsom namn och adresser, som du lämnar till Essity kan behandlas såväl manuellt som av datorer.

De personuppgifter du lämnar behandlas i syfte att (i) administrera varje begäran från eller avtal med dig, (ii) tillhandahålla den information och tjänster i förhållande till en sådan begäran eller avtal samt för (iii) marknadsföring och kunduppföljning och (iv) försäljning/ produktutveckling. Genom att lämna personuppgifter, medger och samtycker du till att vara bunden av de villkor som anges i denna policy och i användarvillkoren.

Varje besök på Essity’s webbplatser kan leda till registrering av den IP-adress som används för sådan tillgång. Vi använder även IP-adresser för att mäta användningen av webbplatser från Essity. (En IP-adress är ett unikt nummer som gör det möjligt att emellanåt identifiera en användares anslutning till Internet och den tillhandahålls automatiskt från din webbläsare varje gång du besöker en webbplats). Sådana mätningar kan också omfatta insamling av information om hur du använder Sidan, vilket även kan omfatta övervakning av sidanvändning för att hjälpa Essity att förbättra hemsidan, att anpassa din upplevelse genom att skräddarsy innehållet som du ser, att optimera din användarupplevelse och för att bedöma användarfrekvens. Detta kan även tillämpas i förhållande till alla användarkonton som du kan ha hos Essity. Vi kan också utföra statistiska analyser av insamlade data.

Känslig information

Om du frivilligt förser oss med känslig information om dig själv (t.ex. information som rör din fysiska hälsa), samtycker du till att Essity behandlar känsliga personuppgifter för de ändamål som anges i denna personuppgiftspolicy (och alla meddelanden om användning av uppgifter i samband med insamlingen) i den mån ett samtycke krävs enligt gällande lag.

Utlämnande av personuppgifter till tredje parter

Essity kan komma att lämna dina personuppgifter till tredje part, såsom partner eller distributör av våra produkter för att uppfylla syftet med vilka de samlats in.

Personuppgifter som lämnas av dig kan överflyttas till andra parter inom Essity-koncernen och/eller affärspartners såväl inom som utanför EU.

Vidta försiktighet när du skickar in personuppgifter på nätet. Det är ditt ansvar att upprätthålla säkerheten i dina lösenord och personlig information. Din användning av denna hemsida utgör ett erkännande av, och övertagande av ansvaret för, dessa risker.

Tillgång till och rättelse av personuppgifter

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du tror att uppgifter som har behandlats av oss är felaktiga eller ofullständiga, bör du kontakta det Essity- företag som tydligt anges på Sidan. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att ansöka om information om vilka uppgifter som behandlas om dig och få rättelse i den mån uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Sådana rättigheter kommer att följas av oss så långt som möjligt för att uppfylla alla våra juridiska förpliktelser.

[För att kontakta tillhandahållaren angående denna personuppgiftspolicy, vänligen kontakta Essity på Box 200, 101 23 Stockholm, eller per e-post på info@Essity.com].

Material från användare

Essity kan tillåta dig att lägga upp information, kommentarer eller annat material på vår Sida, sociala medienätverk eller andra onlinetjänster. Detta görs i syfte att underlätta informationsflödet om Essity och våra produkter. Observera villkoren för sådan användning under ”Upphovsrätt” (se ovan).

Förse oss inte med information om andra personer, om du inte kan bevisa att du har deras samtycke till att tillhandahålla den.